“Paper parc definició 2 (moderat en l’ús)”

del 19/6 al 27/7/ 2012

VICTOR OTERO

[CAT]

Artista establert a Montornès del Vallès, inicia per primera vegada els seus passos pictòrics a la nostra galeria.

Preocupat pels rostres i la seva expressivitat. El seus personatges denoten un gran preocupació per aquest món, revoltat i ple de dificultats. Treballa en paper aplicant-hi unes lleus pinzellades en forma d’aiguades, donant unes sensacions de frescor i a la vegada d’insinuació sensual del color.

Totes les seves temàtiques estan inspirades en la necessitat d’explicar històries i descriure els personatges i situacions diàries que l’envolten. Els sentiments dels homes, les dones i les edificacions que avui amb aquell sarcasme intenten deshumanitzar-nos.

En Víctor s’expressa pictòricament plasmant aquella realitat oculta, que segons ell és irònica i imperceptible.

La seva concepció i realització són la plasmació d’una meditació poètica d’una historicitat real. Això l’hi dòna en sentit figurat una vivacitat creativa.

[ESP]

Artista establecido en Montornès del Vallès, inicia por primera vez sus pasos pictóricos en nuestra galería.

Preocupado por los rostros y su expresividad. Sus personajes denotan una gran preocupación por este mundo, sublevado y lleno de dificultades. Trabaja en papel aplicando unas leves pinceladas en forma de aguadas, dando unas sensaciones de frescura ya la vez de insinuación sensual del color.

Todas sus temáticas están inspiradas en la necesidad de contar historias y describir los personajes y situaciones diarias que le rodean. Los sentimientos de los hombres, las mujeres y las edificaciones que hoy con ese sarcasmo intentan deshumanizarnos.

Víctor se expresa pictóricamente plasmando esa realidad oculta, que según él es irónica e imperceptible.

Su concepción y realización son la plasmación de una meditación poética de una historicidad real. Eso se lo da en sentido figurado una vivacidad creativa.

[ENG]

Artist based in Montornès del Vallès, first started painting in his footsteps in our gallery.

He is concerned about faces and their expressiveness. His characters denote a major concern for this world, rebellious and full of difficulties. Works on paper by applying a mild form of watery brushstrokes, giving a feeling of freshness and sensual innuendo rather than color.

All themes are inspired by the need to tell stories and describe the characters and everyday situations around us. The feelings of men, women and the buildings today with the sarcasm which tries to dehumanize us.

Victor is expressed pictorially shaping the hidden reality, which he is ironic and imperceptible.

Its design and implementation are the translation of a poetic meditation a real historicity. That gives it figuratively creative vivacity.

 

MIRIAM BAENA

[CAT]

Artista establerta a Valldoriolf, comença els seus passos pictòrics a la nostra galeria per primera vegada.

Preocupada pels drets humans. Les seves obres d’una gran frescor denoten un capficament per aquesta realitat que ens toca viure. Treballa en diversos suports amb unes gestuals i vigoroses pinzellades. Sap donar unes sensacions de frescor i a la vegada d’insinuació sensorial als colors.

Amb les seves obres intenta explicar-nos les històries d’un món que l’envolta, ple d’uns sentiments mordaços que vol apropar-nos a la seva realitat.

La Miriam ens expressa pictòricament tot allò que vol denunciar-nos creant una nova realitat íntima, que  segons ella és mordaç i somorta.

 

[ESP]

Artista establecida en Valldoriolf, inicia sus primeros pasos pictóricos en nuestra galería por primera vez

Se preocupa por los derechos humanos. Sus obras tienen mucha frescura y denotan una interiorización en la realidad en la que estamos viviendo actualmente. Trabaja en diferentes soportes con unas gestuales y fuertes pinceladas. Con ello consigue otorgar a sus obras sensación de frescor a la vez que permite insinuar sensorialmente los colores.

Con sus obras intenta contarnos las historias de un mundo que la envuelve, lleno de crudos sentimientos que nos acercan a su realidad.

Miriam nos expresa pictóricamente todo aquello que quiere denunciar, creando una realidad íntima, que según ella es mordaz y mortecina.

 

[ENG]

Artist based in Valldoriolf, she begins at out gallery with her first steps painting for the first time

She cares about human rights. Her works are very fresh and denote internalization in the reality in which we live today. Works in various media with strong gestural strokes. Thus obtained give to her works a cool feeling while allowing sensorial insinuation of colors.

With her work she tries to tell the stories of a world that surrounds us, full of raw emotions that bring us closer to her reality.

Miriam expressed pictorially us all that she wants to report, creating an inner reality, which she for her is scathing and dim.

 

Josep Botey,

Juny 2012